yakut özcan kişisel blog: SQL Ders 3

10 Mart 2014 Pazartesi

SQL Ders 3

Bu akşam biraz hızlı olacağız :) Yarına ödevler var ve olaylar olaylar..
       CREATE DATABASE 'veritabaniadi' CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf_general_ci';
Yukarıda ki kod ile veritabanımızı oluşturuyoruz.
       GRANT ALL ON 'veritabaniadi'.* TO 'kullanıcıadı'@sunucu IDENTIFIED BY 'sifreniz';
Bu kod cümlesi ile de veritabanımıza tüm yetkilere sahip bir kullanıcı eklemiş olduk.
       USE veritabaniadi; ---> Oluşturduğumuz veri tabanını kullanmak için kullanılır seçilen veritabanında işlem yapabilmemiz için ilk önce girilmesi gereken kod parçacığıdır.
       SHOW TABLES; --> Varolan tablolarımızı görüntülemek amacıyla kullanılır.

Tablo oluşturmak için sql sorgu kalıbı aşağıda ki gibidir.
       CREATE TABLE tabloadı ( 
               Sütün1 Veritipi özellik1 özellik2,
               Sütün2 Veritipi özellik1 özellik2,
               ...
               SütünN Veritipi özellik1 özellik2,)
Örnek Kod Kullanımı
       CREATE TABLE tabloismi(sutun1 INTEGER, sutun2 TEXT(50));

SQL Veri Tipleri
Sayısal Değer İçerenler (INTEGER)
Bunlar sadece rakamdan oluşan sayısal değerler barındırabilirler. Hepsi UNSIGNED ve AUTO_INCREMENT özelliği alabilirler. Bunları tanıyalım:
TINYINT, 0 ile 255 arasında sayı barındırabilirler. Eğer UNSIGNED özelliği belirtilmişse -128 ile 127 arasında değerleri depolarlar.
SMALLINT, 0 ile 65535 arasında sayı değerlerini barındırabilirler. Eğer UNSIGNED belirtilmişse -32768 ile 32767 arasındaki değerleri alırlar.
MEDIUMINT, 0 ile 16777215 arasındaki sayı değerlerini barındırabilirler. Eğer UNSIGNED belirtilmişse -8388608 ile 8388607 arasındaki değerleri alırlar.
INT, 0 ile 4294967295 arasındaki sayıları depolarlar. UNSIGNED kullanılmışsa -2147683648 ile 2147683647 arasındaki değerler alt ve üst limitleri olur.
BIGINT, -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındaki sayıları depolayabilirler.
FLOAT, pozitif ondalık sayıları depolar.
DOUBLE, negatif ve pozitif ondalık sayıları depolar.
DECIMAL, 10'luk değerleri depolar.
Alfasayısal (Sözel) Veriler (VARCHAR, TEXT) Barındıracağı harf/veri uzunluğuna göre belirlenirler. Bunlar karakterleri depolarlar. Aşağıda parantez ile belirtilen yere bir sayı gelir. Örneğin VARCHAR(10) dersek bu 10 karakter barındırabileceğini anlatır, (abcdefghij) gibi..
CHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
VARCHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
TINYTEXT, kısa yazılar.
MEDIUMTEXT, orta uzunlukta yazılar.
TEXT, uzun yazılar.
LONGTEXT, çok uzun yazılar.
Tarih İçeren Veriler (DATE) Format hiçbir zaman değişmemekle birlikte veriler tıpkı alfasayısal veriymiş gibi işlenir ve ancak belli fonksiyonlarla sorgulanabilir.
DATE, YYYY-AA-GG formatıyla tarihi depolar.
TIME, hh:mm:ss formatıysa saati depolar.
DATETIME gün önce başlamak üzere tarih ve saati depolar.
TIMESTAMP sayısal bir değer olarak saati işler.
YEAR yılı depolar.
Bir sonra ki yazımızda buluşmak üzere..

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorumlar